Πολιτική Απορρήτου

Το BLACK ROSE (ΞΑΝΘΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου https://blackroselefkada.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 και 3471/2006 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

Οι πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών  συγκεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς.

 

Το BLACK ROSE (ΞΑΝΘΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης του Το BLACK ROSE (ΞΑΝΘΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω δεδομένα που τον αφορούν προσωπικά, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997 αντίστοιχα.